Choď na obsah Choď na menu
 


Cvičenia na elimináciu porúch učenia

 

 

DYSLEXIA

• Technika čítania a dekódovania
a) Zrakovo-priestorová identifikácia písmen:

- ohmatávanie a poznávanie písmen hmatom zo zavretými očami,
- písanie na ruku alebo na chrbát

b) Spojenie hláska – písmeno:

- čítanie písmen z kariet, obrazovky počítača alebo kociek (spájanie s prírodnými alebo umelými zvukmi
- modelovanie písmen, vytrhávanie z papiera, kreslenie do piesku

Rozlišovanie b – d – p

- znovu vyvodenie písmen v spojitosti s obrázkom, zvukom,
- porovnávanie zamieňaných písmen, ohmatávanie, obťahovanie,
- vyškrtávanie alebo vyhľadávanie požadovaného písmena,
- čítanie slov ktoré obsahujú najprv jedno potom druhé písmeno,
- tvorba slov,

c) spájanie písmen do slabík, používanie slabík písaných na kartičkách

Ak sú deti skoro vedené k plynulému čítaniu slov, ako zvládnu slabiku, čítajú si písmená najprv potichu a potom ich vyslovujú nahlas (dvojité čítanie)

• Porozumenie čítaného textu
Porozumenie čítaného textu napomáha ak si nacvičíme čítanie obtiažnych slov. Niekedy sa pri nedostatočnom porozumení textu objavuje relatívne rýchle čítanie.
a) porozumenie izolovaným výrazom: spojenie slova s obrázkom alebo spojenie vety s obrázkom
b) porozumenie na základe pochopenie súvislostí: - prikladanie slov (viet) k obrázkom

- odpoveď na otázky
- reprodukcia obsahu
- plnenie úloh s využitím poznatkov z textu
- predvídanie (žiak prečíta vetu a snaží sa je správne dokončiť alebo aj časť textu)

• Neuropsychologická metóda reedukácie
Pravá hemisféra spracúva predovšetkým percepčno - priestorové charakteristiky textu, tvary písmen bez ich spojenia s hláskou.
Ľavá hemisféra zaisťuje prednostne vedomostné procesy, analyticko – syntetické a logické operácie rečové procesy.

Pravohemisférová dyslexia (nedostatočný rozvoj ľavej hemisféry):

- tieto deti nemajú obtiaže v počiatočných fázach učenia sa
čítania, všetky úlohy zvládajú bez akýchkoľvek problémov (identifikácia písmen, slabikovanie)
- postupom doby sa ich vývoj zastavuje, jedinci zostávajú na úrovni počiatočného čítania, ale obtiažne si vybavujú obsah prečítaného textu.

Ľavohemisférová dyslexia :

- deti čítajú predovšetkým na základe porozumenia,
- často využívajú pamäť, hádajú slová, domýšľajú si konce slov,
- ich čítanie je rýchle s vyššou chybovosťou čo je ovplyvnené nedostatočne rozvinutých percepčných funkcií

L- typ:

- ohmatávanie písmen ľavou rukou, vnímanie textu z ľavého zorného poľa,
- cvičenia zrakovej percepcie s písmenami i bez písmen: zraková analýza a syntéza a diferenciácia,
- upevňovanie znalosti písmen pomocou hmatu: kreslenie do piesku, temperové farby...
- čítanie náročného textu, ktorý je vytvorený z rôzneho druhu písmen.

P – typ: ( tento typ sa väčšinou vyskytuje u detí s vývojovou disfáziou, s malou slovnou zásobou, „dvojjazyčnosť“)

- cvičenia zamerané na rozvoj slovnej zásoby,
- čítanie textu s prekrývaním spodnej časti textu,
- čítanie textu s prekrývaním slov a slovných spojení,
- čítanie slov s vynechanými písmenami, slabikami,
- doplňovanie slov do textu podľa zmyslu.

Námety pre prácu s textom:

- sluchová pozornosť (vybrané slovo)
- sluchová analýza a syntéza , diferenciácia (fonematické uvedomovanie):

- učiteľ číta text žiaci počítajú vety alebo slová vo vetách,
- určiť počet slabík v slove,
- určiť prvú, poslednú hlásku v slove,
- urči či sú slová rovnaké alebo sa líšia,
- doplň slová ktoré sa rýmujú,

- zraková percepcia:

- označ každý začiatok a koniec vety inou farbou,
- spočítaj koľkokrát ja v texte dané slovo,
- čítaj len prvé písmená alebo slabiky,
- vyhľadaj najkratšie alebo najdlhšie slovo

- pravoľavá a priestorová orientácia:

- na ktorej strane je príbeh,
- koľko má odstavcov,
- spočítaj slová v prvom odstavci,
- ukáž prstom zľava doprava,
- prečítaj prvé slovo v druhom riadku....
- na začiatku ktorého riadku je slovo.....
- nájdi vetu.

- reč:

- hovor zdrobnené slová,
- hovor slová opačného výrazu,
- aká môže byť myš,
- čo znamená slovo......,
- vyhľadaj v teste slová: podstatné mená, slovesá, urči slovné druhy, tvor z podstatných mien prídavné mená...

- práca s textom v učebnici:

- hovor príbeh pomocou obrázkov,
- vymysli koniec príbehu
- nakresli obrázok na daný príbeh,
- vymysli iný názov príbehu,
- podčiarkni obtiažne slová,
- tvor zo slabík slovo,
- doplň chýbajúce písmená,
- napíš slovo v správnom poradí (poprehadzované písmená).

DYSGRAFIA

Dysgrafia je predovšetkým spôsobená deficitmi v nasledujúcich oblastiach: hrubá a jemná motorika, pohybová koordinácia, zraková a pohybová pamäť, pozornosť, priestorová orientácia, porucha koordinácie systémov ktoré zaisťujú prevod sluchového alebo zrakového vnemu do grafickej podoby. Znížení je predstavivosť zraková (neschopnosť vybaviť si tvary písmen) a neschopnosť zapamätať si motorické vzorce tvarov písmen.

Hrubá motorika: cvičenia paží pred písaním, uvolnenie ramenného pletenca (pohyby paží a dlaní).
Jemná motorika: modelovanie, trhanie papiera, skladanie, navliekanie korálok, omaľovánky, modelovanie tvarov písmen, pohyby prstov, dlaňové zostavy, cvičenia pohybovej pamäti.

UVOĽŇOVACIE CVIKY: spočiatku na baliaci papier alebo na inú veľkú plochu, ktorá sa postupne zmenšuje až sa pokračuje na cvičenia pomocou linajok.

Pre precvičovanie tvarov písmen a spojov medzi písmenami sú vhodné cvičenia: písanie tvarov písmen a slabík vo vzduchu zo zavretými očami. Ak dané písmeno alebo spoj nezvláda je nutné vrátiť sa na začiatok.

Možnosti kompenzácie:

- písanie tlačeným písmom, to sa však toleruje len vo vyšších ročníkoch,
- písanie na počítači v kombinácii s písaním krátkych textov s písaným písmom,
- kopírovanie zápisov v náukových predmetoch, ale jedine tak že žiak má na danú úlohu čas.

 

DYSORTOGRAFIA

Špecifické dysortografické chyby sú ovplyvnené predovšetkým nedostatočne rozvinutým sluchovým vnímaním, vnímaním reprodukcie rytmu, chápanie obsahu písaného textu, ale aj nedostatočným rozvojom grafomotoriky.
Chyby, ktoré postihujú aplikáciu gramatických pravidiel, sú ovplyvnené nedostatočným rozvojom reči, predovšetkým jazykového citu, nedostatočným osvojením systému materinského jazyka.
Spoločnými príčinami môžu byť poruchy sústredenia, oslabenia pamäti, poruchy procesu automatizácie, negatívnu rolu hrá aj grafomotorika a pomalé pracovné tempo.

 

Doporučované cvičenia za pomoci bzučiaku:

- rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.
- rytmické cvičenia bez slov: učiteľ vyťuká rytmus, žiaci počítajú koľko zvukov počuli a potom rytmus napodobňujú vytlieskaním alebo vyťukaním,
- učiteľ hovorí slová a žiak ich za pomoci bzučiaku prehráva
- učiteľ prehráva rytmické štruktúry a žiak vyhľadáva zodpovedajúce slová.

Doporučené cvičenia pre rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások:

- určenie či sú dané vymyslené slová rovnaké pis-pís...
- znázorňovanie slov s krátkymi a dlhými samohláskami pomocou stavebnice,
- grafické znázornenie dĺžky samohlásky - .
- doplňovanie dlhých a krátkych samohlások do textu,
- označenie danej dlhej alebo krátkej samohlásky,

Rozlišovanie dy-di:

- použitie tvrdých alebo mäkkých kociek,
- učiteľ hovorí dvojice slov a žiak predkladá a ohmatá správnu kocku, dbáme na to aby jednotlivé slová aj správne vyslovil,
- vyhľadávanie slov sa danou slabikou, (ohmatá tvrdú kocku, vysloví danú slabiku správne a potom vyhľadá správne slovo).
- Precvičovanie slov ktoré obsahujú viac kritických slabík.

Rozlišovanie sykaviek (s,c,z,š,č,ž,): karty s obrázkami ktoré obsahujú dané sykavky,

- rozlišovanie sykaviek v slabikách, slovách,
- vyhľadávanie sykaviek v slovách, ktoré menia zmysel (sem-zem),
- rozlišovanie viac sykaviek v jednom slove,

Vynechávanie, pridávanie, prešmykovanie písmen, slabík:

- analýza a syntéza slov,
- tvorenie slov z poprehadzovaných písmen,
- podtrhávanie správne napísaných slov,
- písanie na počítači alebo na písacom stroji,

Hranice slov:

- vyznačovanie slov pomocou stavebnice (koľko slov toľko kociek stavebnice)
- určovanie počtu slov vo vete,
- čítanie slov s predložkami za pomoci obrázkov (učiteľ ukáže obrázok a žiak si vyberie správnu predložku (stôl – na stole..),
- grafické znázornenie náročnejších slovných spojení.

GRAMATICKÉ CHYBY: karty s tvrdým a mäkkým i-y

- vyhľadávanie príbuzných slov (myš, myška, myšací...)
- doplňovanie i-y ústne, písomne,
- zápis tých slov v ktorých sa daný jav precvičuje,
- mechanické odpisovanie slov v ktorých žiak robí chybu,

 

Oprava písomných prác žiakov:

- červene označená chyby upúta žiakovu pozornosť preto je nutné opraviť chybu a napísať ju správne.
- označíme chyby v slovách tužkou a necháme žiaka si ich ešte opraviť,
- ak žiak svoje chyby nenájde sám pomáhame mu ich nájsť a zdôvodníme aj ich pravopis,
- chybne napísané slová môžeme aj prelepiť a napísať správne napísaný tvar,
- zaviesť notes chybne napísaných slov.

DYSKALKÚLIA

Úlohy: klasifikácia, triedenie, tvorenie skupín,

- párové priraďovanie,
- pokračovanie v poradí prvkov,
- doplňovanie častí do celku,
- manipulácie s predmetmi spolu s verbalizáciou, dieťa berie prvky do ruky a zároveň ich aj počíta,
- počítanie s názornými pomôckami bez manipulácie lem zo zrakovou oporou,
- počítanie spamäti,
- priraďovanie prvkov a číslic,
- globálne zvládnutie množstva,
- doplňovanie čísel v rade 1,2.......6,.. 9..10
- číselná os a orientácia na nej,
- porovnávanie čísel,
- ukladanie čísel podľa veľkosti,
- rozklad čísla s pomocou názorného materiálu aj zpamäti,
- čítanie a potom vymenovanie čísel vzostupne a zostupne,
- zaokrúhľovanie čísel,
- grafické znázorňovanie do mriežky 10x10 ( čísla 26,15..)
- grafické znázorňovanie zlomkov,
- zápis čísel pomocou kariet ale aj ako diktát,
- rozklad čísla na jednotky, desiatka, stovky...

Základné matematické operácie: urči ktorý znak použiješ,

- vmysli slovný príklad kde použiješ danú operáciu,
- kocky s číslami (žiak má kocku hodí číslo mi mu povieme príslušnú operáciu a on ju spojí so slovom uberám, dostávam, zbavuje sa, strácam..)
- chápanie zvrátených operácií,
- doplnenie chybného znamienka,
- doplnenie čísla,
- počítanie ústne,
- počítanie písomne,
- riešenie rovníc.

Slovné úlohy:

- prečítanie slovnej úlohy, vyčlenenie dôležitých údajov a otázky,
- určenie či sú všetky dané úlohy potrebné na riešenie slovnej úlohy,
- numerický záznam úlohy,
- výpočet,
- odpoveď a kontrola, prípadne oprava,
- tvorenie slovných úloh pomocou hry alebo pomocou numerického zápisu,
- riešenie slovných úloh pomocou manipulácie s predmetmi.

Prevody jednotiek: vyžaduje si neustále opakovanie.

Orientácie v čase: - skladanie dejových obrázkov podľa časovej postupnosti,

- časová postupnosť: dni v týždni, mesiace, ročné obdobia,
- určovanie hodín,
- praktické riešenie úloh súvisiacich s časom,

Bankovky, mince, ich hodnota:

- poznávanie bankoviek, poznávať približnú cenu, písanie cien v desatinných číslach.

Sluchová percepcia:

• poznávanie predmetu podľa zvuku, určovanie dĺžky zvuku, určiť intenzitu a kvalitu zvuku, poznávanie piesne podľa melódie,
• zapamätanie si hlások, slabík, slov, číslic; rozvíjanie viet,
• rozlišovanie slabík a slov rovnakých - rozdielnych, tvorenie viet na tieto slová,
• určovanie počtu slov vo vete, poradie slov vo vete, tvorenie viet z daných slov, delenie slov na slabiky, poznávanie slabiky v slove jej miesto (prvá – posledná), slovný futbal (hora-raci-cibuľa), tvorenie slov so zámenou slabík,
• poznávanie hlásky v slove, vyhľadávanie slov, rozklad slov na hlásky, skladanie slov s hlások, tvorenie slov na dané písmeno, tvorenie slov s poprehadzovaných písmen.

Zraková percepcia:

• rozlišovanie farieb a tvarov,
• hľadanie rozdielov,
• hľadanie rovnakých obrázkov,
• dokresľovanie obrázkov alebo písmen,
• zraková analýza a syntéza: skladanie rozstrihaných obrázkov, drevených kociek s obrázkami, skladanie písmen z prvkov,
• zraková pamäť: pexeso, odkresľovanie známych obrazcov z kociek.., písanie písmen..
• rozlišovanie pozadia figúry, a reverzných figúr.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.