Choď na obsah Choď na menu
 


Nácvik čítania v domácom prostredí

Fernaldovej metóda

Metodický materiál pre rodičov a učiteľov

Indikácia:
• metóda je vhodná pre deti, ktoré majú už dobrú stratégiu čítania, ale ich čítanie je pomalé, alebo nie sú schopné sústrediť sa na obsah čítaného textu
• vhodné pre pokročilých dyslektikov a pre pomalých čitateľov
• vhodná aj pre stredoškolákov alebo vysokoškolákov, ktorí nechcú, aby o ich ťažkostiach s čítaním vedelo okolie 

Zásady metódy:

• dieťaťu určíme časť primeraného textu – asi 10 riadkov
• text nemá čítať ani nahlas, ani potichu, ale iba ho prebehnúť zrakom, tento krát sa zakazuje čítať
• spočiatku je to pre dieťa ťažká úloha, pretože je neobvyklá, dieťa je neisté, ale rýchlo sa to naučí
• zároveň so sledovaním riadkov si ceruzkou podčiarkuje slová, o ktorých si myslí, že by mohli byť pre neho ťažké a pri čítaní by mu robili problémy - individuálne si takto určí ťažké slová
• keď týmto spôsobom prebehne zrakom celý text, urobí úlohu znovu a zasa si podčiarkuje náročné slová – môžu to byť aj tie isté slová, ktoré podčiarklo pri prvom pokuse, ale aj ďalšie slová
• po skončení si prečíta iba podčiarknuté slová
• až po týchto úkonoch číta určenú časť textu
• z letmého čítania už text pozná, nemusí sa obávať ťažkých slov, pretože sa už s nimi zoznámilo a preto číta s
väčšou sebadôverou a istotou, číta zväčša rýchlejšie a plynulejšie ako obvyklým spôsobom a preto je pokojnejšie
a nemá z čítania taký strach, ako bežne

Časová hranica:
• ak takto s dieťaťom čítame 2-3 mesiace denne, zväčša dochádza k veľkému zlepšeniu v
plynulosti a rýchlosti čítania
• staršie deti, ktoré sú dobre motivované k nácviku, môžu pracovať aj samostatne, bez pomoci dospelého


Všeobecné pravidlá:

• Žiadna technika neprinesie významné zlepšenie, ak sa nepoužíva dlhšiu dobu. Odložiť ju ako neúčinnú po niekoľkých pokusoch je krátkozraké
• Je potrebné pripraviť sa na to, že nácvik musí trvať pri pravidelnej práci aspoň 3-4 mesiace. Potom sa však pravidelne dostavuje výrazný úspech.
• Je nutné vybrať text zodpovedajúci záujmom a čitateľským schopnostiam dieťaťa, iba tak sa dá vzbudiť jeho záujem o čítanie
• Čítame s dieťaťom radšej kratšie a častejšie, ako raz alebo iba občas a v dlhom časovom úseku. Zachovávame zásadu „radšej menej ale častejšie“, nácvik rozdelíme na kratšie cvičenia
• Snažíme sa motivovať dieťa k čítaniu aj tým, že mu ideme príkladom, prebudovávame negatívny postoj dieťaťa k čítaniu aj spoločným čítaním
• Nekarháme za nedostatky, ale chválime aj za malé úspechy, posilňujeme jeho sebavedomie, povzbudzujeme
• Pred dieťa kladieme reálne ciele, úlohy, ktoré je schopné splniť a zažiť pri tom úspech, rešpektujeme jeho tempo, nevyžadujeme kvantitu na úkor kvality, nepracujeme v časovom strese
• Nestrácame optimizmus, nevzdávame sa ak nechceme, aby sa vzdalo dieťa, nevyslovujeme nahlas pochybnosti o tom, či sa vôbec niekedy naučí dobre čítať
• Každý nedostatok v čítaní má svoju príčinu, preto nie je efektívne robiť nápravu iba trénovaním zručnosti – tento spôsob je zväčša kontraproduktívny a vedie iba k odmietaniu čítania, pretože čítanie je pre dieťa ťažká a namáhavá činnosť. Čitateľské zručnosti je potrebné budovať na viacerých úrovniach, nie len nútením k
prečítaniu jedného článku 10x kým ho nevie naspamäť (to trénujeme pamäť dieťaťa, nie úroveň jeho čitateľských
zručností)

Použitá literatúra:
• Pokorná,V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení.
Portál, Praha 1998. ISBN 80-7178-228-9