Choď na obsah Choď na menu
 


INTEGRÁCIA- termíny, skratky

 Najčastejšie používané skratky a odborná terminológia v správach zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení

 

OA - osobná anamnéza                                                                 

CNS - centrálny nervový systém

RA - rodinná anamnéza                                                              

ĽMD - ľahká mozgová dysfunkcia

FV - fyzický vek                                                                           

DMO - detská mozgová obrna

MV - mentálny vek                                                                        

EPI - epilepsia

MDZ - mierna duševná zaostalosť                                                

DG - diagnóza

MR 1. st. - mentálna retardácia prvého stupňa                             

dif. DG - diferenciálna diagnóza

MR 2. st. - mentálna retardácia druhého stupňa                           

ŠZŠ - špeciálna základná škola

MR 3. st. - mentálna retardácia tretieho stupňa                            

TOV a POŽ - trieda pre osobitne výchovne a prospechovo oneskorených žiakov

                                                                                                       

 

ABNORMALITA - zvláštnosť, nepravidelnosť, neobvyklosť, odchýlka od obvyklého javu

ABULIA - nerozhodnosť, nedostatok vôle, strata niektorých vôľových činností

ADAPTABILITA - prispôsobivosť, schopnosť jedinca prispôsobiť sa prostrediu

ADAPTÁCIA - všeobecná vlastnosť jedincov prispôsobovať sa v chovaní, vnímaní, myslení a v postojoch

ADD – Attention Deficit Disordes – porucha pozornosti

ADEKVÁTNY - primeraný, odpovedajúci

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disordes – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

AFÁZIA - porucha tvorby a porozumenia reči

AFEKTIVITA - schopnosť reagovať prostredníctvom citov a emócií

AGNÓZIA – strata schopnosti vnímať podnety privádzané do mozgovej kôry zo zmyslových orgánov, porucha chápania

AGRAFIA - chorobná strata schopnosti písať pri zachovanej inteligencii a neporušenej hybnosti ruky

AGRAMATIZMUS - neschopnosť tvoriť a spájať slová, skloňovať, časovať, spájať slová do viet

AKALKÚLIA - úplná neschopnosť počítať, príčinou je poškodenie kôry dominantnej hemisféry

AKCELERÁCIA - zrýchlenie, urýchlenie rastu, telesného vývinu a biologického zrenia, tiež rozumových schopností

AKUSTICKÝ - sluchový, zvukový

AKÚTNY - prudko prebiehajúci, neodkladný, okamžitý, naliehavý

ALÁLIA - neschopnosť hovoriť, vyslovovať jednotlivé hlásky, príčinou zanedbanosť, organické a funkčné poruchy, motorickej koordinácie

AMNÉZIA - neschopnosť reprodukovať pamäťový materiál

ANALÝZA - rozbor, členenie predmetov na jednotlivé prvky, časti

ANAMNÉZA - diagnostická metóda prostredníctvom ktorej sú zhromažďované údaje a okolnosti o jedincovi

ANOMÁLIA - nepravidelnosť, výnimočnosť, odchýlka od pravidla

ANTISOCIÁLNY - nepriateľský, škodiaci spoločnosti chovaním, ktoré sa vymyká bežným normám

ANXIOZITA – úzkosť, úzkostná nálada, pocit obáv, príznak pri neurózach, duševných a telesných chorobách

APATIA - pokles, úplné vymiznutie citového záujmu o okolie

APRAXIA –strata naučených alebo vžitých pohybov, stereotypov spôsobená funkčným poškodením určitej oblasti mozgovej kôry

ASERTIVITA - zdravé sebapresadenie, sebapripojenie, sebaotvorenie, sebaprejavenie

ASTHENICKÝ - útly, kostrovo a svalovo telesne slabší

ATRIBÚCIA - prisudzovanie, pripisovanie

AUTIZMUS - uzavretie sa do seba, sociálna izolácia, egocentrické nerealistické myslenie, snenie

AUDITÍVNA  PERCEPCIA - sluchové vnímanie

AVERZIA - odpor, nechuť s tendenciou vyhnúť sa niečomu nepríjemnému

BALBUTIES - zajakavosť

BILINGVIZMUS - dvojjazyčnosť

BRADYPSYCHIZMUS - spomalené myslenie

CASULUS  SOCIALIS - „ sociálny prípad „

CNS – centrálny nervový systém

DEFICIT – chýbať, nedostatočnosť nejakej špecifickej organickej funkcie

DEMENCIA - získané chorobné oslabenie rozumových schopností, označovaná tiež ako úpadok inteligencie najskôr po druhom roku života

DEPISTÁŽ - orientačná diagnostická metóda k podchyteniu osôb, ktoré je potrebné ďalej špeciálne vyšetriť

DEPRESIA - duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, sklesnutosti, vnútorného napätia

DEBILITA - ľahký stupeň rozumového zaostávania ( 1. st. )

DEPRIVÁCIA - ochudobnenie, nedostatok, stav, ktorý vzniká po dlhodobom neuspokojovaní základných psychických, citových alebo sociálnych potrieb človeka

DETERMINÁCIA - určenie podstatných znakov určitého javu, jeho odlíšenie od iných javov

DEVIÁCIA - vybočenie, odklonenie, odchýlka

DIAGNOSTIKA ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ- cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie podmienok, priebehu a výsledkov výchovy a vyučovania u postihnutých alebo narušených jedincov, výsledkom je diagnóza

DIELČIE OSLABENIE VÝKONU DOV –oslabenie dielčích úkonov mozgu, ktoré človeku umožňujú spoznávať a chápať okolie, sú dôležité pri učení ( čítanie, písanie počítanie) ale aj v ostatných životných situáciách. Ak tieto úkony neprebiehajú dokonale, hromadia sa chyby, spôsobujú dielčie oslabenie výkonu, ktoré býva dôvodom ťažkostí dieťaťa ( napr. aj žiak  s výbornými intelektovými schopnosťami musí vynakladať neúmerné úsilie na zvládnutie školských požiadaviek)

DISKREPANCIA – rozdiel

DISPOPORCIA – nepomer, nerovnomernosť, neúmernosť

DOMINANTNÝ - prevládajúci

DYZARTRIA - sťažená artikulácia, výslovnosť, pri zachovanej tvorbe reči

DYSFÁZIA – porucha vývinu hovorenej reči, chorobná neschopnosť nájsť vhodný výraz pri hovorení

DYSFÓNIA – funkčná porucha hlasu

DYSFUNKCIA - porucha prirodzeného priebehu organickej, či psychickej funkcie

DYSGNÓZIA - porucha poznávacích funkcií, neschopnosť spájať vnímané predstavy

DYSGRAFIA - špecifická porucha učenia ( porucha písania, neschopnosť napodobniť písané tvary písmen)

DYSMÚZIA – porucha osvojovania hudobných schopností

DYSPINXIA – porucha kreslenia

DYSORTOGRAFIA - špecifická porucha učenia (neschopnosť uplatniť naučené pravopisné zákonitosti v diktátoch - písanom texte)

DYSLEXIA - špecifická porucha učenia ( prejavuje sa problémami pri učení čítania so zachovanou inteligenciou)

DYSKALKÚLIA - špecifická porucha učenia ( vývojovo znížená schopnosť utvárania matematických predstáv,  

numerácie, operácie s číslom)

DYSPRAXIA - čiastočná porucha hybnosti ( znížená schopnosť praktickej koordinácie pohybov, orientácia v priestore)

DYSLÁLIA - neschopnosť správne vyslovovať niektoré hlásky

ENKOPRÉZA – neschopnosť dieťaťa udržať stolicu

ENURESIS NOCTURNA ( ENURÉZA) - nočné pomočovanie

ENURESIS DIURNA - denné pomočovanie

ELEKTÍVNY - výberový

ELEKTÍVNY MUTIZMUS - „výberová“ neschopnosť hovoriť /len pri niektorých osobách, situáciách ... /

ECHOLÁLIA - chorobné mimovoľné mechanické napodobovanie počutých slov

ERETICKÝ - dráždivý

ETIOLÓGIA - príčiny porúch, chorôb

ETOPÉD - profesionálne označenie špeciálneho pedagóga so špecializáciou na poruchy chovania

EXTROVERZIA - povahová otvorenosť

FACILITÁCIA – podpora určitých psychických procesov a činností na zlepšenie výkonu, sociálna facilitácia – kladný vplyv spoločenských podnetov na výkon jedinca v malej skupine

FATICKÝ – fatické poruchy – rečové na podklade porúch centrálnej nervovej sústavy

FLUKTUUJÚCI - kolísavý, nestály

FÓBIA - chorobný strach

FRUSTRÁCIA - zmarenie dosiahnutého cieľa

GRAFOMOTORIKA - súbor psychických činností, ktoré jedinec vykonáva pri písaní a ktorá nie je len záležitosťou pohybov ruky, ale celej psychiky

HEREDITA – dedičnosť

HRUBÁ MOTORIKA – zahrňuje veľkú skupinu svalov zodpovednú za také činnosti ako beh, chôdza, skákanie, bicyklovanie a pod.

HYPERKINETICKÝ - vykonávajúci nedobrovoľné pohyby, nadmerne pohyblivý

HYPOKINETICKÝ - znížene pohyblivý, pomalý

JUVENILNÝ - nedospelý, mladistvý

IDIOCIA - ťažký stupeň rozumového zaostávania (3. st. )

IMBECILITA - stredný stupeň rozumového zaostávania (2. st. )

INFANTILITA – nevyspelosť, detskosť, zaostalosť na nižšom stupni vývoja

INTERMODALITA – schopnosť transkódovať rôzne formy zmyslového vnímania

INTROVERCIA - povahová uzavretosť

JEMNÁ MOTORIKA – zahrňuje ruky, prsty, týka sa takých činností ako písanie, kreslenie, strihania

KINESTETICKÝ - umožňujúci uvedomiť si polohu pohybových orgánov v priestore

KONCENTRÁCIA - sústredenosť

KOMPENZÁCIA – súhrn špeciálno-pedagogických postupov, ktorými sa zlepšuje a zdokonaľuje výkonnosť všetkých iných funkcií, len nie postihnutých

KOGNITÍVNY  - poznávací, tiež vnímajúci, hodnotiaci, vzťahujúci sa k poznávacím procesom

KOREKCIA – odborne uskutočňovaná úprava poškodeného alebo narušeného organizmu alebo orgánu, resp. jeho funkcie kvôli zlepšeniu jeho celkového fungovania

KOVERBÁLNY PREJAV – zahrňuje mimiku a gestikuláciu

LATERALITA – uprednostňovanie ( preferencia) jedného z párových orgánov

LABILITA - nevyváženosť, nestálosť

LOGOPÉDIA - odvetvie špeciálnej pedagogiky, ktorá sa zaoberá výchovou s poruchami reči

ĽMD – ľahká mozgová dysfunkcia – označenie skupiny jedincov s ťažkosťami v správaní a učení, ktoré vznikajú ako dysfunkcie centrálneho nervového systému

MNESTICKÉ FUNKCIE – pamäťové schopnosti

MOTORIKA – súhrn pohybových predpokladov a prejavov človeka, schopnosť riadená CNS a vykonávaná pomocou kostrových svalov

MUTIZMUS - strata reči, onemenie

MULTIFAKTORIÁLNY - z mnohých, viacerých činiteľov

NEGATIVIZMUS - vzdorovanie, odmietanie

NEURÓZA - funkčná nervová choroba (neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu)

NKS – NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ- narušenie komunikácie verbálnej alebo neverbálnej

OBSEDANTNÝ - nutkavý, vtieravý, posadnutý

OLIGOFRÉNIA - slabomyseľnosť, intelektová porucha dedičná

ONYCHOPHAGIA - ohrýzanie nechtov

ORGANICKÝ - týkajúci sa telových orgánov, prirodzený, živý

ORGANICITA – súbor znakov v reakciách diagnostikovaného jedinca, z ktorých možno usudzovať že príčinou je organické poškodenie mozgu

OROMOTORIKA – motorika hovoridiel (artikulačných orgánov)

OSCILÁCIA – chvenie, kmitanie, kolísanie, striedanie

PALATOLÁLIA – porucha reči pri rázštepe podnebia

PAVOUR  NOCTURNUS - nočný des

PERCEPCIA – pozorovanie, skúmanie a zisťovanie prítomnosti polohy a tvaru predmetu zmyslovými orgánmi, vnímanie, ponímanie

PERINATÁLNY – vzťahujúci sa na obdobie pred pôrodom, počas pôrodu a krátko po ňom

POSTNATÁLNY – týkajúci sa obdobia po narodení

PRENATÁLNY – týkajúci sa obdobia pred narodením

PERSEVERÁCIA - vtieravá utkvelá predstava

PIKNICKÝ - tučný,  so sklonom k tučnote

PRAEMATURITAS - predčasné narodenie, zrenie

PERCEPCIA - vnímanie

PODPRAHOVÝ - vzťahujúci sa k veľmi nízkym podnetom, ktoré sú vnímané, ale nie sú uvedomované (napr. čuch)

PROZÓDIA - spoločné označenie pre melódiu, prestávky, dôraz a ďalšie stránky reči

PROGNÓZA - predpoveď

PSEUDODEBILITA - nepravá debilita, zníženie rozumových schopností vplyvom sociálnej zanedbanosti

PSEUDODYSGRAFIA - nepravá dysgrafia (porucha písania v rámci MR)

PSEUDODYSORTOGRAFIA - nepravá dysortografia (porucha pravopisu v rámci MR)

PSEUDODYSLEXIA - nepravá dyslexia ( porucha čítania pri MR)

PSEUDODYSKALKÚLIA - nepravá dyskalkúlia (porucha matematických schopností v rámci MR)

PSYCHOMOTORIKA - súhrn pohybových prejavov človeka, jeho voľné i mimovoľné pohybové činnosti vrátane gestikulácie, mimiky atď.

PSYCHOPÉDIA – špeciálno-pedagogická disciplína zaoberajúca sa mentálne postihnutými jedincami

RECEPCIA - prevzatie, príjem podnetov, informácie zmyslovým orgánom

REEDUKÁCIA - prevýchova, snaha pomocou pedagogických metód rozvinúť nevyvinuté schopnosti

REGRESIA - ústup, úpadok

RETARDÁCIA – zdržanie, zmeškanie, označuje spomalenia, alebo oneskorenia v mentálnom, somatickom či sociálnom vývine, prípadne ich kombináciu

RETENCIA – uchovanie naučeného učiva, činnosti alebo osvojenej skúsenosti v dlhodobej pamäti, napriek tomu, že sa to istý čas neopakovalo, neposilňovalo

REZIDUÁLNY – zvyšný, zvyškový

RIGIDITA – nepružnosť, strnulosť, u žiakov zostávanie pri predchádzajúcom riešení, resp. neschopnosť zmeniť nacvičený stereotyp

ROTACIZMUS - chybná výslovnosť hlásky „r“

SEKUNDÁRNY - druhý, druhotný

SÉMANTIKA - zaoberajúca sa zmyslom a významom slov

SENZOMOTORIKA - súbor schopností a zručností prejavujúcich sa v činnostiach, ktoré sú založené na spojení zmyslového vnímania a pohybov

SIGMATIZMUS - porucha výslovnosti sykaviek

SKRÍNING – identifikácia nerozpoznaných chorôb alebo defektov použitím testov, skúšok alebo iných procedúr

SOCIABILITA – schopnosť a ochota jednotlivca nadväzovať a udržiavať medziľudské styky

SOMATOTYP - typ telesných charakteristík človeka

SPAZMUS - kŕč, kŕčovitý sťah

STEREOTÝPIE - chorobné opakovanie tých istých pohybov, slov, viet v dôsledku psychickej poruchy

STIMULÁCIA –odvodené od stimul – podnet, popud, povzbudenie

STRES - psychická záťaž

SUBMISÍVNY - poddajný, ovplyvniteľný

SURDOPÉD - špeciálny pedagóg zameraný na prácu s ľuďmi postihnutými chybami sluchu

SUSPEKTNÝ – podozrivý, vyvolávajúci podozrenie na určitú chorobu

SYMPTÓM – prirodzený príznak,  úkaz, príznak choroby

SYMPTOMATICKÉ PORUCHY REČI – znak, príznak narušenia komunikačnej schopnosti jednotlivca, ktoré sú sprievodným príznakom iného dominujúceho postihnutia, príp. narušenia alebo ochorenia

TENACITA – tuhosť ( tenacita pozornosti)

TENZIA - nepríjemný pocit vnútorného napätia

TETIZMUS - takmer nezrozumiteľná reč, porucha výslovnosti, pri ktorej všetky spoluhlásky vyslovujú ako t , alebo ich vynechávajú

TIK - nutkavý pohyb napodobujúci pohyb účelový

TREMOR – trasenie ( svalov)

TYFLOPÉDIA - veda o výchove a vzdelávaní zrakovo postihnutých detí

TORPÍDNY - ochabnutý, necitlivý

VALIDITA – vhodný, vlastnosť meracieho prostriedku, ktorá zaručuje, že sa meria naozaj to, na meranie čoho je určený ( napr. test)

VARIABILITA - premenlivosť, kolísavosť

VERBÁLNE – slovne, ústne

VIZUÁLNY – týkajúci sa zrakového vnímania, zrakový

VIZUOMOTORICKÁ  KOORDINÁCIA – zrakovo-pohybová súhra, koordinácia oka a ruky

VIZUÁLNA  PERCEPCIA - zrakové vnímanie

ZDRAVOTNÉ OSLABENIE – taký stupeň oslabenia organizmu v dôsledku choroby alebo chyby, že dieťa vyžaduje špeciálnu výchovnú starostlivosť

 

Použitá a odporúčaná literatúra

 

1. Petráčková, V. - Kraus, J. a kol.: Slovník cudzích slov. SPN 1997
2. Lechta, V. a kol. : Logopedické repetitórium, SPN Bratislava 1990
3. Ivanová - Šalingová, M. - Maníková Z.: Slovník cudzích slov SPN Bratislava 1990
4. Kačala, J., Pisárčiková, M., Považaj, M. a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka 
    Bratislava 2003
5. Vašek, Š.: Špeciálna pedagogika - Terminologický a výkladový slovník, SPN Bratislava 1995
6. Eliášová, V.: Dielčie oslabenie výkonu

 

Spracovala: PhDr. Soňa Šestáková